در جوانب اسرائیل و لبنان، گذرنامه خود را آماده کنید، اینجا نقطه کمیابی است که گاهی ممکن است زیرسوال برود و گاهی هم فقط یک موجود غیرعادی در دوردست دیده می‌شود - اما معمولاً برای سرگرمی شما از مرز عبور کند! Dans les environs d'Israël et du Liban, prenez un point faible où il y a un petit point où il peut y avoir un point froid et un point froid où il n'y a qu'une présence inhabituelle sur le pas de la porte - mais cela se fait généralement à votre avis. " Jetez quelque chose pour éviter de traverser la route !